Regulamin sklepu

  

Realizujemy wysyłki zagraniczne. Wystawiamy faktury VAT.

Prowadzimy jedynie sprzedaż wysyłkową!

 • Właścicielem sklepu internetowego Decoupageart.pl jest firma
  Maraska Studio Magdalena Gil
  30-711 Kraków, ul. Sarmacka 7
  NIP: PL6792183030
  Regon: 364673547
  Numer konta bankowego: ING Bank Śląski S.A. 69 1050 1445 1000 0092 2708 0638
  tel: +48 501 276 925, email: sklep@decoupageart.pl
 • Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym a realizującym zamówienie zwanym dalej Sprzedającym. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. 

  Warunki ogólne
 • Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 17:00, w soboty, niedziele oraz święta - będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.
 • Nie ma możliwości odbioru osobistego - prowadzimy wyłącznie sprzedaż przez Internet.
 • Złożenie zamówienia równoznaczne jest z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane, w odpowiednim formularzu znajdującym się na stronach WWW Sprzedającego, będą niepełne lub błędne, a Sprzedający wyczerpie wszelkie możliwości uzupełnienia danych (kontakt telefoniczny, mailowy).
 • Ceny towarów oferowanych przez Maraska Studio podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłek. Koszty wysyłki znajdują się w oddzielnym cenniku.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 • Sprzedający potwierdza telefonicznie lub e-mailem każde złożone zamówienie Kupującego przed uruchomieniem całego procesu logistycznego zmierzającego do dostarczenia towaru. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu jego potwierdzenia w najbliższy dzień roboczy.
 • Sprzedający poinformuje Kupującego e-mailem o fakcie zrealizowania zamówienia (wysłania przesyłki). Informacje o tym na jakim etapie jest realizacja zamówienia można także sprawdzić po zalogowaniu się na sklepie w zakładce "Moje konto".
 • Sprzedający zobowiązuje się wysyłać Kupującemu przesyłkę, w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia dla przesyłek "za pobraniem". W przypadku wpłaty na konto zamówienie będzie realizowane w ciągu 3 dni roboczych od wpłynięcia należności na rachunek Maraska Studio. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy - 1 dzień roboczy (kurier), do 2 dni (przesyłka priorytetowa) lub 5 dni (list ekonomiczy).
 • W przypadku towarów na specjalne zamówienie, termin realizacji zamówienia uzgadniany jest indywidualnie.
 • Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki wg. opcji wybranej przez Klienta.
 • Koszty przesyłki obciążają zamawiającego, jeżeli zamówienie przekroczy 300 zł wysyłamy je GRATIS na terenie Polski (po wpłacie na konto).
 • Sprzedający dostarcza przesyłkę Kupującemu za pomocą Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 • Zakupione towary dostarczane będą pod adres wskazany w formularzu zamówień, chyba że zamawiający wyraźnie wskaże inne dane personalne i inny adres, na który zamówione produkty należy wysłać.
 • Na życzenie Kupującego wystawiamy fakturę VAT, aby otrzymać fakturę należy to zaznaczyć w komentarzu do zamówienia. Żądanie wystawienia faktury VAT jest równoznaczne z upoważnieniem firmy Maraska Studio do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy. Na życzenie wystawiamy faktury proforma.
 • Akceptujemy płatności: przelewem bankowym, opłatę za tzw. pobraniem pocztowym (płatność przy odbiorze). 
 • Jeżeli Kupujący nie otrzyma zamówionego towaru w terminie podanym przez Sprzedającego powinien niezwłocznie się z nim skontaktować.

  Gwarancja i rękojmia
 • Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 K.C., natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 • Sprzedający całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (art. 558 §1 K.C.)
 • Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).
  Sprzedający jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej; w razie sprzedaży praw sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie praw (rękojmia za wady prawne).
 • Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 • Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 • Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 • Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie
  bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 • Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 • Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego
  zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego
  obowiązku przez sprzedawcę kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo
  sprzedawcy.
 • Sprzedający może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.
 • Kupujący może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
 • Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.
 • Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby
  nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 • Z zastrzeżeniem pkt. 28 i 29 koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
 • Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 • Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 • Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedającego jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
 • Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
 • W terminach określonych w pkt 33 Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 • W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 • Jeżeli określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 • Ewentualne reklamacje dotyczące zakupionego towaru powinny być składane przez Kupującego na adres e-mail lub tradycyjną pocztą. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko (firmę) zamawiającego, nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji.
 • Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Produkt zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe zostanie zaoferowany Kupującemu do wyboru inny dostępny w sklepie towar. Kupujący może nie wyrazić zgody na zamianę produktu i wybrać zwrot pieniędzy lub obniżenie ceny.

  Prawo do odstąpienia od umowy
 • Kupującemu, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub pocztą elektroniczną (wzór oświadczenia), w terminie 14 dni. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru. Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie przesłać Kupującemu na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy, na koszt kupującego.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje Klientowi w przypadku umowy (zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego):

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 • Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:
  Maraska Studio Magdalena Gil
  30-711 Kraków, ul. Sarmacka 7 
  Zwracany przez Kupującego towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 • W przypadku zwrotu należność zostanie przekazana na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy niezwłocznie a najpóźniej w terminie do 2 tygodni od otrzymania zwracanego towaru. Zwrócone zostaną wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. 

 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Konsument posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
d. Konsument może skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami znajdującej się pod adresem 

http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

 Postanowienia końcowe

 • Zwrot paczki do nadawcy. W przypadku gdy Klient nie odbierze przesyłki "Zwrot - nie podjęto w terminie" (dwa tygodnie od pierwszego awiza) lub "Nieprawidłowy adres" (błąd klienta w podaniu adresu) i nastąpi zwrot paczki do nadawcy, skutkuje to dodatkowym obciążeniem Klienta kosztami zwrotu paczki oraz kosztami ponownego jej wysłania.
 • W przypadku kontaktów telefonicznych w sprawie zawieranej umowy Sprzedający nie pobiera od Kupującego opłat wyższych niż za zwykłe połączenie telefoniczne.
 • O zmianach regulaminu oraz ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres e-mail. Powiadomienie będzie wysłane na przynajmniej 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do aktualnie obowiązującego stanu prawnego. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia chyba, że Kupujący uzna, że aktualny regulamin jest dla niego bardziej korzystny i powiadomi Sprzedającego o wyborze aktualnego regulaminu.
 • Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.
 • Wszystkie sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie nie byłoby możliwe, spór rozstrzygać będzie sąd.

Regulamin wersja 1.3